aktualita

Kategorie: Aktuality

68/2021 - Zpráva o činnosti organizace za rok 2020

Zpráva o činnosti organizace za rok 2020

Zpráva o činnosti ČRS, z. s., místní organizace Tábor

 

     Vážení přátelé rybáři. Rok 2020, byl jako pro celou naši společnost, tak i místní organizaci nesmírně složitým díky pandemii způsobené novým virem Covid 19. Zastavilo se prakticky vše. Chov ryb, však zastavit nelze za žádných okolností. Péče o chovné rybníky, které má MO  v majetku či v nájmu, krmení, výlovy a celá řada dalších činností probíhaly bez ohledu na složitou epidemiologickou situaci. Všichni zúčastnění proto  zasluhují poděkování. Možná   po úvodních větách nabýváte dojmu, že MO nijak výrazně postižena nebyla, ale opak je pravdou. Nesmírně utrpěla práce s mládeží, která v naší MO patří mezi nejdůležitější a má dlouholetou tradici. Činnost zájmových kroužků, jak všichni dobře víte byla výrazně omezena, či zastavena. Ještě před omezením zájmové činnosti činil počet dětí v rybářském kroužku 61. Z tohoto počtu bylo 16 dětí pokročilých a 45 začínajících mladých rybářů. S velikým štěstím se podařilo uspořádat tradiční rybářský ples, kdy záhy po jeho uskutečnění, vešla v platnost vládní opatření, která výraznou měrou omezila svobodný pohyb osob. Bohužel termín tradičních rybářských závodů pořádaných MO, který je plánován se značným časovým předstihem, opatření tvrdě zasáhla.  Narušena byla partnerská spolupráce s ASV Konstanz, protože díky omezením se plánovaná návštěva naší MO u německých přátel nekonala. Nesmírně utrpěl i závodní rybolov, protože závody v rámci celé republiky byly zrušeny.

      Aby tato zpráva nevypadala, jako výčet problémů, tak se Vás stručně pokusím seznámit s některými důležitými fakty.

      V roce 2020 evidovala naše MO 1 331 členů. Z tohoto uvedeného počtu jde o 1 151 dospělých, 39 dětí do 18 let věku a 141 dětí do 15 let věku. Velké procento dětí obou skupin zaujímají absolventi rybářského kroužku. Jak vidno počet členů MO organizace dokazuje, trvalé rozšiřování členské základny a zájem veřejnosti o sportovní rybolov. Dovolím si upozornit, že nárůst od roku 2019 činí 25 členů.

      Celý rok 2020 vyvíjel výbor MO značné úsilí, věnované rozšíření vodních ploch, určených pro chov ryb. Trvalé rozšiřování obsádky, jak druhové, tak i množstevní je naším dlouhodobým cílem. Pověření členové výboru MO vedli opakovaná jednání s městem, Správou městských lesů s žádostí o pronájem celkem čtyř rybníků. Výsledkem maratonu jednání je pronájem rybníka Čápův dvůr. Tím, však naše snaha nekončí a čeká nás celá řada dalších jednání, aby náš požadavek byl splněn v plném rozsahu. Zatím MO Tábor hospodaří na chovných rybnících o výměře 17, 2 hektarů. Došlo i na rozšíření pstruhového revíru, jenž byl prodloužen o nový úsek na Košínském potoce. Jedná se o úsek od ústí do Lužnice po lávku pod vodopádem.

        Počátkem roku 2020 bylo MO zakoupeno užitkové vozidlo Ford Tranzit v ceně 199 900 Kč. Nákup vozidla byl nutný z důvodu značného opotřebení stávajícího užitkového vozidla Fiat Ducato, jehož technický stav se stával neudržitelným a vyžadoval by značné investice.

     Toto je svým obsahem velice stručný výčet práce MO, která se i navzdory přísným opatřením nezastavila a od některých jejích členů v určitých chvílích vyžadovala doslova nadlidské úsilí. Proto si myslím, že můj dík všem angažovaným, nikdy nemůže vyvážit jejich dobře odvedenou práci, jejíž vizitkou je citlivě a s ohledem na všechny aspekty úspěšně vedená ekonomika organizace o které jsem Vás stručně informoval na začátku letošního roku. V žádném případě jakékoliv úspěchy MO nejsou signálem k žádnému útlumu v dosavadním úsilí. Naopak, pro všechny jsou motivací, aby se v úsilí, které přináší ovoce nepolevilo.

      Závěrem, bych Vám všem popřál pevné zdraví, spojené s přáním, abychom se mohli shledat na nadcházející členské schůzi, která se výboru MO v roce 2021  k našemu velkému zklamání a díky všem omezením nepodařila uskutečnit.

        Ještě jednou Vám všem přeji pevné zdraví, hodně rybářských zážitků a za celé vedení MO hodně úspěchů, nejen rybářských, ale i osobních v nadcházejícím roce 2022.

 

 

 

Jednatel ČRS, z. z., místní organizace Tábor

Pavel Dončenko

        

       

         

print Formát pro tisk